Устав Устав

СТАТУТ громадської організації "РІДНА ЗЕМЛЯ"(statut.zip statut.zip (20 kb))

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Київським обласним управлінням юстиції

“__” __________ року
Свідоцтво №________

Заступник начальника

______________ Т.М. Красавіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами

Громадської організації "РІДНА ЗЕМЛЯ"

Протокол №1
від “18” лютого 2001 року

 

СТАТУТ
громадської організації

"РІДНА ЗЕМЛЯ"

м. Київ 2001 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Громадська організація "РІДНА ЗЕМЛЯ" є місцевою громадською організацією (в подальшому “Організація”), яка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”, чинного законодавства України, цього Статуту.
  2. Діяльність Організації поширюється на територію м. Києва та Київської області.
  3. Організація є юридичною особою з моменту її реєстрації в обласному управлінні юстиції.
  4. Організація має право від свого імені виступати учасником цивільно-правових відносин, укладати договори та інші угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.
  5. Організація має самостійний баланс, поточний та інші рахунки (в тому числі і валютні) в установах банків, круглу печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням українською мовою, символіку, зразки якої затверджуються Радою Організації та реєструються в установленому законом порядку.
  6. Назва організації - Громадська організація "РІДНА ЗЕМЛЯ".
  7. Місце знаходження Організації: м. Київ, проспект Науки, б. 25, кв. 53.

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, наукових інтересів своїх членів, сприяння самореалізації творчого потенціалу людини; єднанню з природою та пізнання її суттєвих механізмів; розвитку нових способів життя та людських відносин на засадах свободи, гармонії та взаємоповаги; гармонізації усіх галузей життя та людської діяльності.
  2. Основними завданнями діяльності Організації є:
   1. Сприяння створенню мережі родових поселень – сільських населених пунктів, в основі яких знаходиться принцип економічного самозабезпечення сімей, що мешкають в цих поселеннях, дбайливого землекористування, використання ефективних екологічно чистих технологій, гармонійних взаємовідносин між мешканцями таких поселень.
   2. Збір та розповсюдження інформації, що відповідає меті Організації, в тому числі за допомогою проведення масових культурно-просвітницьких заходів; висвітлення діяльності Організації в періодичній пресі, по радіо та телебаченню.
   3. Сприяння створенню нових форм виховання та освіти на засадах синтезу науки та мистецтва в спільній творчості дорослих та дітей.
   4. Сприяння виробництву, розповсюдженню та використанню екологічно чистих продуктів споживання та виробів народного промислу.

  3. Для реалізації мети та статутних завдань Організація здійснює свою діяльність за такими напрямками:
   1. Cприяння розробкам та здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на розвиток гармонійного та природнього способу життя людей, на поліпшення соціального, економічного та екологічного становища суспільства, на усвідомлення національно-етнічної спадщини;
   2. Сприяння проведенню у взаємодії з іншими відомствами організаційно-масових та профілактичних заходів по очищенню та відновленню навколишнього середовища.
   3. Сприяння розробці та реалізації будівельних та реставраційних проектів екологічного напрямку;
   4. Сприяння створенню умов для набуття членами Організації у власність чи в оренду земельних ділянок відповідно до вимог чинного законодавства для створення родових поселень на принципах самозабезпечення сімей, що мешкають на маєтках поселення, бережливого землекористування, використання ефективних екологічно чистих технологій, гармонійних взаємовідносин між мешканцями таких поселень;
   5. Створення госпрозрахункових установ і організацій із статутом юридичної особи і заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
   6. Сприяння в впровадженні патентів та авторських свідоцтв в галузі енергозбережуючих, високоефективних, екологічно чистих технологій землекористування, очищення та відновлення земельних та інших природних ресурсів, екології, а також в галузі будівництва та в інших галузях згідно статуних мети та завдань;
   7. Взаємодія з державними, громадським та дитячими організаціями, учбовими закладами, політичними об'єднаннями, творчими товариствами, науковими, іншими організаціями та громадянами в Україні та за кордоном для виконання статутних мети та завдань;
   8. Сприяння в організації та проведенні семінарів, лекцій, конференцій, курсів різних форм та напрямків;
   9. Сприяння в організації дитячих садків та загальноосвітніх учбових закладів;
   10. Сприяння в організації та проведенні виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, форумів, переглядах художніх та наукових фільмів;
   11. Розповсюдження інформації та пропагування своїх ідей та цілей.
   12. Створення місцевих осередків Організації за територіальними та іншими ознаками в м.Києві та Київській області;
   13. Заснування засобів масової інформації та сприяння розповсюдженню інформації згідно з метою та завданнями Організації;
   14. Сприяння видавничій діяльності, яка направлена на виконання статутних мети та завдань;
   15. Розвиток міжнародних зв'язків з громадськими, культурно-просвітницькими та іншими організаціями за кордоном та співпраця з ними по питанням, які стосуються статутної діяльності Організації;
   16. Запрошення в Україну іноземних громадян, направлення за кордон членів Організації для реалізації проектів та програм Організації.

  4. Для здійснення мети та завдань, визначених цим статутом, Організація користуються правом:
   1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
   2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
   3. Брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
   4. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
   5. Створювати установи та організації;
   6. Засновувати підприємства, необхідні для виконання статутної мети;
   7. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
   8. Вносити пропозиції до органів влади і управління; брати участь у розробках державних програм соціально-економічного розвитку суспільства;
   9. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету.

 2. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.
  2. Членами Організації є особи, що досягли 14 років та визнають положення цього Статуту, беруть участь у діяльності Організації та вчасно сплачують членські внески.
  3. Для прийому у члени Організації особа подає заяву в Раду Організації згідно з Положенням про членство в Організації.
  4. Умови членства в Організації викладено в Положенні про членство в Організації.
  5. Колективним членом Організації може бути трудовий колектив будь-якої організації, установи чи підприємства, який добровільно виказав бажання стати членом Організації, визнає положення цього Статуту, бере участь у діяльності Організації.
  6. Для того щоб стати членом Організації, колектив підприємства, установи чи організації через уповноважену особу подає прохання про вступ, відповідне рішення вищого керівного органу підприємства, установи чи організації, копію статуту (положення) підприємства, установи чи організації та інші документи на прохання Ради Організації.
  7. Протягом 30 календарних днів Рада розглядає заяву (прохання) про вступ і надає мотивовану відповідь заявникові. Колектив підприємства, установи, організації вважається членом Організації з дати прийняття відповідного рішення Радою Організації.
  8. Для вибуття з членів Організації особа подає заяву в Раду Організації згідно з Положенням про членство в Організації.

 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Члени Організації зобов’язані:
   1. Дотримуватися вимог цього Статуту;
   2. Своєчасно та в повному розмірі сплачувати членські внески;
   3. Виконувати роботу для здійснення мети та завдань Організації;
   4. Виступаючи від імені Організації та висловлюючи свої особисті думки та міркування, що розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено Загальними Зборами та Радою Організації, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями Організації;
   5. Повідомляти про вихід з Організації.

  2. Члени Організації мають право:
   1. Бути членом інших громадських організацій, політичних партій, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Організації;
   2. Брати участь у роботі Загальних Зборів;
   3. Бути обраним до керівних органів Організації;
   4. Брати участь в обговоренні та реалізації програм Організації;
   5. Отримувати повну інформацію про діяльність Організації.

 4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори членів Організації.
  2. Загальні Збори членів Організації є повноважними, якщо на них присутні не менш ніж дві третини членів Організації. Загальні Збори членів Організації скликаються не рідше одного раза на рік.
  3. Загальні Збори членів Організації:
   1. Затверджують Статут Організації та приймають рішення про внесення до нього змін та доповнень;
   2. Обирають Раду, Контрольно-ревізійну комісію;
   3. Затверджують Положення про Контрольно-ревізійну комісію, про членство в Організації;
   4. Визначають основні напрямки діяльності Організації;
   5. Реалізують право власності на майно та кошти Організації;
   6. Затверджують програми та проекти Організації;
   7. Заслуховують та затверджують звіти Ради;
   8. Приймають рішення про припинення діяльності Організації;

  4. Позачергові Загальні Збори скликає Голова Ради за рішенням Ради.
  5. Рада Організації є постійно діючим центральним статутним органом Організації в період між Загальними Зборами. Рада Організації обирається на Загальних Зборах членів Організації в складі не менше трьох осіб. Рада скликається на свої засідання не рідше одного разу в шість місяців. Рішення приймаються шляхом голосування.
  6. До компетенції Ради Організації належить:
   1. Прийом рішення про вступ нових членів Організації та вихід з неї;
   2. Затвердження розмірів членських внесків.
   3. Затвердження зразків печаток, штампів і символіки Організації.
   4. Затвердження порядку скликання та інформування про чергові та позачергові Загальні Збори членів Організації;
   5. Затвердження штатного розкладу Організації;
   6. Затвердження кошторису Організації;
   7. Здійснення функції господарського управління майном та коштами Організації;

  7. Порядок здійснення Радою своєї діяльності регулюється Положенням про Раду, яке затверджується Загальними Зборами.
  8. Голова Ради обирається Загальними Зборами терміном на один рік і є одночасно головою Організації. До його компетенції належить:
   1. Скликання засідань Ради;
   2. Скликання чергових та позачергових Загальних Зборів членів Організації;
   3. Здійснення загального керівництва та забезпечення виконання статутних завдань Організації;
   4. Представництво Організації в органах державної влади;
   5. Укладання цивільно-правових угод на користь організації, відкриття рахунків в установах банків;
   6. Прийом та звільнення з роботи штатних та інших працівників Організації;
   7. Виконання доручень Загальних Зборів, Ради Організації.

  9. Контрольно-ревізійна комісія є контролюючим органом Організації і складається з трьох осіб та обирається Загальними Зборами членів Організації терміном на один рік.

  1. Контрольно-ревізійна комісія:
   1. Перевіряє та контролює фінансову та господарську діяльність Організації;
   2. Про результати своїх перевірок обов’язково інформує Раду та Загальні Збори членів Організації;
   3. Складає ліквідаційний баланс Організації;
   4. Здійснює іншу діяльність відповідно до Положення про контрольно-ревізійну комісію.

 1. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

  1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності, в тому числі, земельні ділянки для організації родових поселень.
  2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
  3. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
  4. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
  5. Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
  6. Члени Організації не відповідають особистим майном за борги Організації, так само як і Організація не відповідає за борги окремих членів Організації.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

  1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються на Загальних Зборах членів Організації.
  2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш двох третин членів Організації, присутніх на засіданні Загальних Зборах.
  3. Про прийняті зміни та доповнення Організація повідомляє до органу реєстрації у п'ятиденний термін.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.
  2. Рішення про припинення діяльності Організації приймається Загальними Зборами членів Організації або за рішенням суду.
  3. У разї реорганізації права та обов'язки Організації переходять до правонаступників Організації.
  4. Кошти та інше майно Організації, в разі ліквідації не може перерозподілятись між її членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішеннями суду спрямовується в доход держави.
  5. Організація вважається такою, що припинила діяльність (ліквідована) з моменту внесення відповідного запису до Реєстру об'єднань громадян.

 

RidnaZemlya © 2001